Adatkezelési tájékoztató

Pozitivo Digital Kft.

Belénk fektetetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

A Pozitivo Digital Kft. (Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-30. 7/89. Adószám: 13356466-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-731103, Postacím, iroda: 1065 Budapest, Lázár u. 18. 2/18.) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általad megadott  személyes adataidat.

 • Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A felvett személyes adatok kezelésére A Pozitivo Digitális Ügynökség jogosult. A Pozitivo Digitális Ügynökség adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Pozitivo Digitális Ügynökség a személyes adatait üzleti kommunikáció céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.

 • Személyes adatok címzettjei

A üzleti kommunikáció céljából rögzített személyes adatokhoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:

A Pozitivo Digital Kft. (Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-30. 7/89. Adószám: 13356466-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-731103, Postacím, iroda: 1065 Budapest, Lázár u. 18. 2/18.) honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai.

 • Az adatkezelés időtartama

A Pozitivo Digitális Ügynökség  a weboldalon, vagy e-mailben megadott a személyes adatokat, üzleti kapcsolat meghiusulása esetén egy évig kezeli.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid
  • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhetsz a Pozitivo Digitális Reklámügynökségtől arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.

Ha A Pozitivo Digitális Ügynökség kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az személyes adataid törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jogod, valamint a személyes adataid kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Pozitivo Digitális Ügynökség a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – az rendelkezésedre bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy a Pozitivo Digitális Reklámügynökségtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a  hiányos személyes adataidat.

 • Törléshez való jog

A Pozitivo Digitális Ügynökség a kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

A Pozitivo Digitális Ügynökség a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Euro-Mallra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Euro-Mallra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben A Pozitivo Digitális Ügynökség indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha (i) az A Pozitivo Digitális Ügynökségneknincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) A Pozitivo Digitális Ügynökség jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a Pozitivo Digitális Ügynökséget, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Pozitivo Digitális Ügynökség a személyes adatok tárolása kivételével csak a  hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) a Pozitivo Digitális Ügynökségneka személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv)  tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.

A Pozitivo Digitális Ügynökség az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy a Pozitivo Digitális Ügynökség rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolod, hogy A Pozitivo Digitális Ügynökség megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: hello(kukac)pozitivo.hu 0630/486-106
  • A személyes adatokra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                           +36 1 391-1400
Fax:                                 +36 1 391-1410
E-mail cím:                       ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.